Organisaatiot eivät ole vain työpaikkoja. Organisaatiot, kuten ihmisetkin, käyvät läpi erilaisia kehitysvaiheita (kehitystasoja), jotka ovat seurausta mm. muutoksista yhteiskunnassa tai ihmisten kyvyssä toimia yhdessä. Esimerkiksi: työntekijöiden yhteistyötaitojen taso määrittelee organisaation kyvyn reagoida ketterästi muutoksiin.

Teal-väri on symboli yhdelle näistä organisaatioiden kehitystasoista. Tällä tasolla olevat organisaatiot ovat ”kypsempiä” ja erottuvat siksi edukseen perinteisemmistä organisoitumis- ja johtamismalleista. Kysymys on kokonaan uudenlaisesta tavasta ajatella työelämää ja työntekoa.

Teal-käsitteen on lanseerannut osaksi organisaatioiden kehittämistä ja johtamista belgialainen Frederic Laloux kirjassaan “Reinventing Organizations”. Kirja on herättänyt Suomessa ja ulkomailla suurta innostusta. Moni organisaatio onkin jo lähtenyt tutkimaan, mitä Teal-ajattelu voisi heillä tarkoittaa ja miten organisoitua tealistä maailmankuvasta käsin.

Mikä on tyypillistä Teal-organisaatiolle?

Päätöksenteko on hajautettua ja läpinäkyvyys itseisarvo. Perinteistä käskyvaltaan ja pyramidihierarkiaan perustuvaa johtamista ja esimieskerrosta ei ole, vaan tekeminen perustuu itseohjautuvuuteen koko organisaation tasolla. Tekemisen lähtökohtana on luottamus ihmisten viisauteen ja kykyyn tehdä päätöksiä yhteisön hyväksi. Voit hetken leikkiä ajatuksella, mitä tapahtuisi, jos kukaan ei voisi määrätä ketään? Millaista tekemistä ja johtamista yhteisöön silloin rakentuisi?

Itseohjautuvuus ei kuitenkaan tarkoita vapautta tehdä mitä tahansa muista piittaamatta. Teal-organisaatioissa onkin tyypillisesti koko yhteisön voimin määritellyt päätöksenteko- ja konfliktinratkaisumallit, joiden avulla asiat sujuvat ilman esimiesten perinteistä kontrollia tai ohjausta.

Jotta itseohjautuminen organisaation tasolla on mahdollista, tarvitaan yhteinen päämäärä. Teal-organisaatioille on tyypillistä sitoutua tavoittelemaan perinteisen liiketoiminnan rinnalla ennen kaikkea eettisesti kestäviä päämääriä. Kun organisaation toiminta muotoutuu merkityksellisyyden ympärille eurojen sijaan, ihmiset tekevät viisaampia valintoja ja sitoutuvat voimakkaasti yhteiseen päämäärään. Siksi tavoitteiden saavuttamiseen ei tarvita perinteistä hierarkiaa. Ihmisiä ei tarvitse käskeä, koska he ohjautuvat sisäisestä motivaatiosta. Kummallista kyllä, näissä yrityksissä taloudelliset hyödyt yleensä seuraavat perässä, vaikka sen saaminen muuttuukin toissijaiseksi tavoitteeksi.

Sopiiko Teal kaikille?

Teal-ajattelu sopii kaikille, sillä kyse on ihmiselle luontaisesta tavasta toimia. Käytännön tasolla Teal vaatii kuitenkin perinteisen ajattelutavan kääntämistä radikaalisti uuteen. Esimerkiksi tehokkuuskäsite on toisenlainen. Olemme perinteisesti tottuneet ajattelemaan, että tehokkuus lasketaan työtuntien suuren määrän ja näkyvän aikaansaannoksen perusteella. Usein kuitenkin olemme sitä tehottomampia, mitä enemmän koitamme puristaa itsestämme ulos.

Teal-organisaatioissa arvostetaankin ihmisen kokonaisvaltaisuutta. Tehokkaan ja rationaalisen puolen lisäksi meissä jokaisessa on myös intuitiivinen, pohdiskeleva ja utelias osa, jota tarvitaan etenkin luovassa ja innovatiivisessa työssä. Kun tätä puolta ei tarvitse jättää kotiin töihin tultaessa, jaksamme töissä paremmin, saavutamme helpommin flow-tilan ja sitoudumme työhön ja sen tavoitteisiin uudella tavalla. Kun tavoitteellisuus ja rationaalinen ajattelu yhdistetään tasapainossa luovaan puoleemme, syntyy tulosta ilman inhimillisen potentiaalin kuluttamista.

Miksi Teal?

Selvää on, että meidän on tuotava uudenlaisia johtamisen ja yhteistyön muotoja työelämään. Teal-ajattelusta voimme löytää nykyisten vaihtoehtojen tilalle jotain aivan uutta, joka on usein sekä johdolle, että työntekijöille perinteisiä malleja helpompaa ja luontevampaa.

Lisää Tealiä?

Olemme koostaneet listan eri tahojen tuottamista Teal-materiaaleista Lista sisältää linkkejä mm. aihetta käsitteleviin kirjoihin, blogeihin, videoihin, ja slideihin.